Artikelindex

  

DE NEGEN MAANDEN LANGE AANLOOP VAN ADRIANUS VI

In welke tijd plaatsen we dit onderwerp? Heel duidelijk, midden in de aanloop van de Reformatie. 
Meerderen in de kerk trachtten zaken aan de kaak te stellen, maar daar had men geen oren naar. 
Rome telde in die dagen maar 40.000 inwoners en aan vele religieuze zaken was alles te koop. 
De stad was één winkel van devotieartikelen. De vrome monnik Luther pelgrimeerde in 1510, te voet, 
naar Rome . Dagelijks droeg hij de mis op en geloofde in werkelijk àlles. In zijn onderbewustzijn zag hij
meer en de warboel ontwaarde hij eerst later. Ook het misbruik dat hoogtij vierde. Daarom ligt het 
zaad  van de reformatie in Rome, op het Piazza del Popolo, waar het Augustijner klooster stond waar
hij zijn intrek had genomen. In Rome en ook elders zag men de eigen ziekten niet.  Men leefde
werelds en het misbruik was alom. Zozeer dat men na de dood van Leo X  tot dat in 1521 door
simonie en nepotisme niet tot een keuze van een nieuwe paus kon komen. Er werd gepleit voor
een niet aanwezig persoon, bijna anoniem ook, waarvan men enkel wist dat hij onkreukbaar was. 
Dat werd Adriaan Boeyens, kardinaal van Tortosa in Spanje, op 9 januari  1522. Maar deze eenvoudige,
eerlijke, spirituele, devote en intelligente mens kwam met een moraal naar Rome die niet paste in de
losbandige cultuur van die dagen. Adrianus was de opvoeder van Karel V en als vertrouweling regent
in Spanje geworden. Het bericht van de keuze ontving hij pas na enkele weken. Hij had tijd nodig
om de zaken waar hij voor stond te regelen. Intussen werd vanuit Rome al wantrouwend gedacht , 
met name door de, vooral wereldse, clerus.  Vanwege de politieke situatie moest er een vloot
geregeld worden. Volkomen afhankelijk van de weeromstandigheden en de dreigingen op zee werd
pas eind augustus Rome bereikt. De bevolking was verheugd na negen maanden weer een zichtbaar
hoofd van de Kerk en Staat te verwelkomen. Hoezeer we nu ook weten wat Adrianus wilde, zijn
openlijke boetedoening viel niet in goede aarde. En toch is ‘onze’ Adriaan van Utrecht de eerste
Reformatiepaus die aan het begin stond van veranderingen in het bestuur van de Kerk. 

Ja werkelijk, ADRIANUS VI WAS EEN PAUS VAN GROTE BETEKENIS.