WAT KAN DIT VOORSTELLEN?
Dit object vertegenwoordigt een legendarische
symboliek met koninklijke allure.
Een vermaard componist verwerkte het in een opera.
Het antwoord bestaat in principe uit één woord,
maar het kunnen ook twee woorden zijn, lidwoorden
tellen niet mee!

WEET U HET ANTWOORD?
Inzendingen schriftelijk vóór 30 september a.s. naar:
Expositie Tabgha
Vlaardingsekade 7
2636 BA Schipluiden
Bekendmaking in de maand oktober
en 1 november op: www.tabgha.nl
Voor iedere goede inzender is een attentie beschikbaar.

 

 

Graal of Heilige Graal

Bescheiden uitleg van een legendarische symboliek.
Het heeft velen nogal wat hoofdbrekens gekost om op de voorstelling met de schaal een antwoord te vinden!

Sommigen hadden bij een eerste ingeving niet de koninklijke relatie gezien en dan nog de muzikale invulling er van.

Het resulteerde er echter wel in dat de goede antwoorden voortkwamen uit alle leeftijdscategorieën en dat is op zich al verheugend, omdat bij jong en oud(er) dit bekend kan zijn.

Door de zomer heen is het begrip van de oplossing meerdere malen in de pers, op radio en tv geweest.

De verantwoording van de oplossing wordt hier bijgaand gegeven. Meerdere varianten hierop zijn bekend.

De goede inzenders krijgen hun attentie bezorgd. Deze betreft een herdenkingssouvenir van o.a. de 200ste geboortedag van Richard Wagner.

De Graal, de Arthur-romans en Parsifal

De zoektocht naar de heilge graal door Sir Edward Burne-Jones

 In heel West-Europa, maar vooral in Engeland (Groot-Britannië) en het Franse Bretagne (Klein-Brittanië), zijn door de eeuwen heen verhalen, verzen en proza verschenen over geromantiseerde held Arthur.

 In de vroeg 12de eeuwse Engelse geschiedschrijving komt Arthur te voorschijn als een Brits-Keltische Alexander-de-Grote-figuur.

 In Frankrijk werden daaraan christelijke motieven gevoegd en is de invloed van de orde der cisterciënzers merkbaar.

 In de heiligenlevens komt Arthur voor als een schitterende keizerlijke persoonlijkheid. De persoon Parsifal (ook Parcifal of Parsival) heeft een imposante plaats in de verzen over de Heilige Graal, waar de 12de eeuwse Franse dichter Chrétien de Troyes er 9200 van op zijn naam heeft (ca.1190).

 In Richard Wagners opera Parsifal (1882) werkt de Franse naam Parceval, uit het Arabisch parsehfal (= reine dwaas), in het centrale thema na. 

 

 
Graal

 

Verschillende uitleg hiervan: Beker, Kelk, Kom, Schotel, Vaas,

 

Vat, Schrijn, Wondere Steen, Ciborium.

 

Latijn: Gradalis, Gradale, Cratalis.

 

Grieks: Kràter.

 

Occitaans (Z.Frankrijk): Grazal.

 

Oudfrans: Graäl, Greal
De heilge graal, door Dante Gabriel Rossetti

Dit legendarische object zou terug te voeren zijn tot een oude Oosterse agrarische ritus, of af te leiden uit een Keltische traditie, of hem een christelijke oorsprong toekennen. De Middeleeuwse literatuur kende de bezitter ervan materieel en geestelijke heil toe. De Graal is dan een schotel die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal. Daarom bezat hij later, als symbool van de Verlosser, de macht reinen en onreinen te onderscheiden (volgens Mattheus 26:23).

Jozef van Arimathea heeft daarin, volgens het verhaal, het bloed van de Gekruisigde opgevangen en de schaal onder bescherming genomen. Zijn opvolgers brachten hem naar het Westen, waar hij lange tijd verborgen bleef, tot zijn laatste uitverkoren beschermer Parceval kwam en naar zijn gebruik vroeg.

Parsifal en de Graal

Ridderroman met een afbeelding van Perceval à la Recluserie

Volgens het verhaal werd Parsifal na de dood van zijn vader door zijn moeder in de eenzaamheid van het woud opgevoed. Daarna verlaat hij haar, omdat hij ridder wil worden en het hof van koning Arthur wil volgen. Tijdens één van zijn tochten belandt hij op het kasteel van de zieke koning Visser, waar de Heilige Graal wordt rondgedragen. Hij verzuimt echter de vraag naar de functie van de Graal te stellen, die de zieke genezing en zijn land heil zou kunnen brengen. Aan het hof wordt hem dit verweten en vervloekt doolt hij rond op zoek naar het graalslot, dat hij uiteindelijk, gerijpt en gelouterd, vindt. Hij stelt de verlossende vraag en wordt opvolger van de graalkoning. Dit ridderverhaal heeft een Keltische oorsprong, vol religieuze ernst en is ontstaan uit de vermenging van de Parsifalsage met de graalsage.

 

Het Kymrische (=Keltische taal van Wales) prototype is waarschijnlijk de held Pryderi. Deze vertoont overeenkomst met de Ierse helden Finn en Cuchulainn, die onwetend zijn. Deze trek van naïviteit heeft ook Parsifal en is gelijkend op het Middeleeuwse sprookje van de onnozele knaap die door zijn daden in de wereld geluk en roem verwerft (Duits: Dümmling; Frans: le nice). De hoofdfiguur versmelt met de historische krijger Peredur (ca. 580) wiens naam later in het Frans tot Parceval (= daldoordringer) omgevormd werd.

 

Graalbeweging

 

De Graal is een rooms-katholieke internationale beweging voor vrouwen, die haar ontstaan dankt aan ideeën welke de Nijmeegse hoogleraar J. van Ginneken S.J. in 1921 begon te ontwikkelen. Het doel van de beweging is wegen te zoeken om het christen-zijn van de vrouw in eigentijdse vormen te beleven. Door de Duitse bezetting onmogelijk gemaakt en na de Tweede Wereldoorlog niet meer herrezen. Werd omgezet in een internationale apostolaatsbeweging (Katholieke Actie) voor de jonge vrouw (‘The Grail’ en ‘Grail Review’).

 

Literatuur

 

Grote Winkler Prins / Elsevier MCML-XXIV en XXV Deel 2, 8 & 15.

 

Katholieke Encyclopaedie / Joost van den Vondel 1949-1952 Deel 3 & 12.

 

Sesam Encyclopedie / Bosch en Keunig 1974 Deel I & IV.